Nauczyciele i pedagodzy  doskonalą swój warsztat

7 grudnia 2017 roku pedagodzy  szkół powiatu starogardzkiego spotkali się w Szkole Podstawowej w Lubichowie na kolejnych warsztatach, aby wspólnie omówić konstruowanie i ewaluację programu w zakresie zdań profilaktyczno – wychowawczych szkoły. Gospodarzem spotkania była pani dyrektor Justyna Kacała. Zadaniem szkoły jest wychowanie dla wartości – wspomina w swojej prelekcji Jacek Szczech pedagog szkolny i nauczyciel języka polskiego. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Stąd też połączenie w jeden dokument programu wychowawczego i programu profilaktyki ma wskazać na istotną rolę szkoły w procesie wychowania – wspomagania rodziny
w harmonijnym rozwoju dziecka.

Odnosząc się do przedstawionej propozycji gospodarzy Bernadeta Grunwald – dyrektorka naszej Poradni ,  podkreśla walory programu, którego treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz zadania profilaktyczne są dostosowane do ich potrzeb i ich rodziców;  przygotowane na podstawie aktualnej diagnozy problemów występujących w danym środowisku, w konkretnej społeczności szkolnej. Uwzględnia
w nim potrzeby środowiska, np. utrwalania tradycji kulturowych regionu i rodziny, oczekiwań społeczności lokalnej i rodziców wobec szkoły. Zadania wychowawcze szkoły powstają z ważnym głosem rodziców, którzy dla niej są najważniejszymi partnerami, a szkoła dla nich. Każda szkoła ma zachowaną autonomię w kształtowaniu własnego programu w porozumieniu z rodzicami.

W Szkole Podstawowej w Bobowie natomiast Rada Pedagogiczna 6 grudnia 2017 roku  odbyła szkolenie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podobne szkolenia dla Rady Pedagogicznej odbyły się także w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Starogardzie Gdańskim, w Jabłowie  i  Su-minie.

 

Szkolenia dla dyrektorów

Spotkanie sieci  dyrektorów szkół  29 listopada 2017 roku w Czarnej Wodzie spotkał się Zespól Samokształceniowy Dyrektorów Szkół Powiatu Starogardzkiego Pomorskiej Sieci Dyrektorów Szkół, którego liderem jest od kilkunastu lat dyrektor Henryk Lipski ze Szkoły Podstawowej w Szlachcie.  To drugie spotkanie w ramach  ze starogardzka poradnią. Tematyka spotkania: Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
w roku szkolnym 2017/2018 — w odniesieniu do zmian prawa oświatowego oraz zagadnienia  organizacji kształcenia uczniów o spe-cjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyrektorki przedszkoli powiatu starogardzkiego spotkały się
w starogardzkiej „Bajeczce”.
24 października 2017 roku w Miejskim Publicznym Przedszkolu Nr 8 Bajeczka w Starogardzie Gdańskim odbyło się kolejne spotkanie zespołu wsparcia dyrektorek przedszkoli powiatu starogardzkiego z udziałem st. wizytatora DKO w Tczewie Beaty Andrzejewskiej,  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Urszuli Osowskiej oraz przedstawiciela UM — Agnieszki Buczyńskiej, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.

Tematyka szkoleniowego spotkania dotyczyła zmian w zasadach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w przedszkolu oraz sytuacji wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Omówiono także obszary  współpracy przedszkola ze służbami socjalnym w zakresie wsparcia rodziny w wychowaniu i opieki małego dziecka mając na uwadze sytuacje społeczną rodziców.

Wybrano lidera Zespołu, którym została
Zofia Czerwińska, dyrektorka  Starogardzkiej „Bajeczki”.

 

 

 

 

 

 

Szkolenie dyrektorów w Smętowie Granicznym

22 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. ks. P. Szynwelskiego
w Smętowie Granicznym
odbyło się spotkanie organizacyjne
i szkoleniowe drugiego zespołu wspomagania dyrektorów szkół z gminy
i miasta Starogard Gdański, Smętowo Graniczne i miasta i gminy Skarszewy.Tematyka spotkania: Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2017-2018  –  omówienie nowych form
i innych propozycji wynikających z aktualnych potrzeb klientów  Ustalenie harmonogramu spotkań – wybór lidera II grupy wsparcia dyrektorów szkół; Przedstawienie nauczycieli Poradni odpowiedzialnych za monitorowanie potrzeb szkół i przedszkoli powiatu starogardzkiego. Omówiono istotne zmiany wynikające  z noweli rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udziela i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Liderem Zespołu została Beata Zdrowowicz dyrektorka Szkoły Podstawowej w Brzeżnie Wielkim