Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że zgodnie ze wskazaniami MEN i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów naszej Poradni przywraca się w części pracę stacjonarną z dniem 7 maja 2020 roku.

Praca ta dotyczy diagnozy dla dzieci i uczniów na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów, dorosłego ucznia) ubiegających się o wydanie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  (niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim),
 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

oraz opinii

 • w kierunku określenia gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I,
 • wcześniejszego przyjęcia nauki dziecka do szkole podstawowej,
 • spełnianiu przez dziecko lub ucznia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • przyjęcia ucznia w szkole podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy.

Ponadto w formie pracy zdalnej prowadzone będą terapie i konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Wnioski rodziców o badanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w kierunku dysleksji rozwojowej, dostosowania wymagań oraz diagnozy rozpoczęte, będą kontynuowane w późniejszym terminie.

Korzystanie z form wsparcia bezpośredniego określa niżej umieszczona procedura.

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna do dnia 24 maja funkcjonuje tak jak dotychczas, tj.

Klienci składający dokumenty (wnioski) proszeni są o umieszczenie ich w skrzynce  podawczej umieszczonej na schodach wejściowych.

sekretariat telefonicznie od godz. 9:00-14:00

dyrektor Bernadeta Grunwald i wicedyrektor Iwona Lewandowska telefonicznie od 10:00-12:00

Badania, terapie oraz inne bezpośrednie formy wsparcia są odwołane.

Dyżury telefoniczne pełnią:

 • Katarzyna Puszczewicz – psycholog, w dniach czwartek i piątek w godz. 10:00-11:00 tel.666-157-323
 • Agnieszka Żbik – psycholog, w dniach czwartek i piątek, w godz. 9:00-10:00, tel. 503-342-088
 • Gabriela Stapel-Rygosik – doradca zawodowy, w godz. 11:00-13:00 tel. 507-068-010
 • Ewa Bunikowska – pedagog specjalnysurdotyflopedagog, w godz. 12:00-14:00 tel. 607-842-141
 • Małgorzata Skalska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny w godz.  13:00-15:00 tel. 607-834-374
 • Zofia Kabała – pedagog, w godz. 11:00-13:00 tel. 605-674-049
 • Krystyna Budzanowska – surdotyflopedagog, logopeda, w godz. 11:00-13:00 tel. 792-133-689
 • Aleksandra Wiczyńska – logopeda, w godz. 13:00-15:00 tel. 604-641-344
 • Anna Tkaczyk – neurologopeda, w godz. 10:00-12:00 tel. 668-347-209
 • Agata Klofczyńska-Bartosz – surdologopeda, w godz. 9:00-11:00 tel. 697-547-458
 • Emilia Trochimczuk – pedagog, surdotyflopedagog, w poniedziałki oraz piątki w godzinach 11:00-14:00 tel. 505-515-775

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne można odbywać również telefonicznie zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

https://kuratorium.gda.pl/poradnie1/wyswietl_zgloszenia.php

 

Informujemy, że dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bernadeta Grunwald

w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00-12:00

jest dostępna w sprawach konsultacji dla dyrektorów szkół, pedagogów,

psychologów oraz rodziców pod numerem telefonu

517-063-992.