Zdolni z Pomorza 2018

Zdolni z Pomorza 2018

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych

Arkusz nominacji

Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych

 Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach

Wniosek o zmianę LCNK 2018

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Regulamin rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych uczestników rekrutacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-powiat starogardzki” jest Powiat Starogardzki reprezentowany przez Starostę Starogardzkiego lub Starosta Starogardzki (o ile wskazują na to przepisy szczegółowe),
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiatstarogard.pl,
  3. dane osobowe uczestników rekrutacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-powiat starogardzki” przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji kandydatów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-powiat starogardzki” – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami danych osobowych uczestników rekrutacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-powiat starogardzki” będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
  5. programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oznaczone są kategorią archiwalną „A” w związku tym dane osobowe uczestników rekrutacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-powiat starogardzki” przechowywane będą wieczyście,
  6. uczestnicy rekrutacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-powiat starogardzki” posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. uczestnicy rekrutacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-powiat starogardzki” mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.