Informacja o zakresie ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna na potrzeby korzystania ze świadczeń
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim ul. Grunwaldzka 28.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.annadudek@gmail.com, tel. 532 275 152,
Adres pocztowy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim ul. Grunwaldzka 28.
3) Celem przetwarzania jest:
– realizacja zadań pracodawcy (Administratora) w zakresie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
4) Podstawą przetwarzania są:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze. zm.),
• Uchwała organu prowadzącego określająca rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania świadczenia oraz ustalenia jego wysokości, a także przez okres dochodzenia do niego praw lub roszczeń.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim ul. Grunwaldzka 28 zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
7) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
8) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim ul. Grunwaldzka 28 przez obowiązujące przepisy wskazane w pkt. 4.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi realizację świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
10) Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
11) W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła Pani/Pan zgodę, mają Państwo prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
12) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa