Spotkanie Zespołu Wsparcia Dyrektorów Szkół 15.02.2018 r.

W dniu 15 lutego 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 imienia Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim odbyło się kolejne spotkanie  Zespołu Wsparcia dla Dyrektorów Szkół miasta i gminy wiejskiej Starogard Gdański, gminy Skarszewy i Smętowo Graniczne.Spotkanie to miało charakter studyjny. 
Gospodarz spotkania – dyrektor Ryszard Hapoński, przedstawił zarys historyczny placówki i jej aktualne zadania statutowe zwracając uwagę na proces wychowawczy w szkole i pracy z jej Patronem Janem Pawłem II. Pedagog Justyna Lasner -Ruszkowska i psycholog Zbigniew Kozłowski podzielili się swoimi doświadczeniami w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpracy z rodzicami w tym zakresie.
W toku dyskusji dyrektorzy omówili problemy z organizacją indywidualnej ścieżki edukacyjnej oraz dostosowaniem wymagań dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczył Wiesław Brzostkowski – przewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego, dyrektor Zespołu Szkół  Publicznych w Skarszewach oraz  Włodzimierz Biliński – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Dyrektorów wspomagali w debacie i w rozwiązywaniu problemów Bernadeta Grunwald i Stanisław Sumowski z naszej Poradni.

 

 

Debata u Wojewody Pomorskiego o uczniach niepełnosprawnych

W czwartek 25 stycznia 2018 roku w Sali Józefa Piłsudskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się kolejne  XIX plenarne  spotkanie Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego. Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu pracowników, pracodawców, strony rządowej oraz samorządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego o zasięgu wojewódzkim.Przewodniczącym Rady jest Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, który zaprosił do debaty przedstawicieli starogardzkiej poradni psychologiczno – pedagogicznej i ośrodka szkolno – wychowawczego
z Malborka do przedstawienia sytuacji i potrzeb uczniów wymagających szczególnego wsparcia  i pomocy. Prace przygotowawcze do debaty zostały poprzedzone konsultacją z Zespołem roboczym ds. społecznych. Dzięki staraniom Rządu aktualne przepisy Prawa Oświatowego o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Dają one wszechstronne możliwości dyrektorom szkól i placówek  organizacji opieki, wychowania  i nauki uczniom   o specjalnym potrzebach edukacyjnych. Zmiany od 1 września 2017 roku są na miarę nie tylko europejską – to ważny wkład Polski do edukacji i wsparcia osób niepełnosprawnych.

Prezentację o orze-cznictwie i organizacji kształcenia specjalnego
w odniesieniu do zaleceń po diagnozie przedstawiła dyrektorka Poradni
w Starogardzie Gdańskim Bernadeta Grunwald.
O swojej pracy
z uczniami w ośrodku malborskim opowiadała psycholog Magdalena Fiturska wskazując na ich sukcesy
w kształceniu zawodowym i współpracy z pracodawcami. Kształcenie zarodowe i usamodzielnienie wychowanków to wciąż temat otwarty
i wymaga wsparcia wielu ludzi dobrej woli.

Na fot. Bernadeta Grunwald, Małgorzata Bychawska, Magdalena Fiturska

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich przekazał serdeczne podziękowania za szczególną misję i służbę nauczycielom
i pracownikom Poradni w Starogardzie Gdańskim  i OSW imienia prof. Marii Grzegorzewskiej w Malborku.

Warsztaty dla trzecioklasistów

W Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Skarszewach w dniu 12 stycznia 2018 roku przeprowadzono cykl zajęć dla trzecioklasistów „Dbam o bezpieczeństwo”. Warsztaty przygotowano w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego wspierającego bezpieczne zachowania wśród dzieci Miasta i Gminy Skarszewy.

Zajęcia z dziećmi przeprowadziła Kamila Żabińska – pedagog z naszej  Poradni,  z udziałem dzielnicowego skarszewskiego posterunku policji – aspirantem Maciejem Żabińskim, swoim mężem. Wspólnie omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych;
o czym trzeba pamiętać w kontaktach ze zwierzętami i jak bronić się przed napaścią nieznanego psa. Dzieci poznały zasady i niebezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi oraz na portalach społecznościowych. W toku warsztatów trzecioklasiści rozmawiali też o bezpiecznej zabawie w domu, na podwórku  w szkole. Warsztaty przebiegały w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.

Szkolenie – o mutyzmie wybiórczym

 

Na zaproszenie dyrektora Alfreda  Port’e z Zespołu Szkół Rolniczych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie w dniu 11 stycznia 2018 r. do placówki przyjechali pedagodzy i psycholodzy ze szkół i placówek powiatu stargardzkiego.To kolejna wizyta studyjna i szkolenie Zespołu Wsparcia pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim.  Tematem szkolenia zaproponowanym przez dyrektorkę Poradni Bernadetę Grunwald  i liderów Zespołów były zagadnienia i problematyka mutyzmu wybiórczego. Jak temu zaradzić i w jaki sposób zdiagnozować ten szczególny przypadek przedstawiła Michalina Kajdzik – psycholog Poradni, z udziałem koleżanki Joanny Makiły – Mazurowskiej.Nauczyciele mieli okazje także uczestniczyć przedstawieniu  jasełkowym przygotowanym przez młodzież ze szkoły w Bolesławie.  Uczniowie – na kanwie współczesnych wydarzeń,  pokazali z bliska rozterki młodego człowieka w kontekście kryzysu rodziny; poszukiwania świata wartości odwołując do chrześcijańskiej tradycji i  istoty Bożego Narodzenia. – To był szczególny spektakl, który powinni zobaczyć dorośli – wspomina po przedstawieniu Bernadeta Grunwald. ​

hdr

Wizyta studyjna w Kwidzynie

W piątek 15 grudnia 2017 r. nauczyciele naszej  Poradni  odwiedzili podopieczne Ośrodka dla dziewcząt w Kwidzynie. Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie to niezwykłe doświadczenie, które pozwoliło poznać trudną pracę nauczycieli i wychowawców,  ale także losy wychowanek i ich złożoną sytuacje rodzinną. Doświadczenia Ośrodka w procesie rewalidacji i pracy z młodzieżą, która potrzebuje szczególnego wsparcia i pomocy pozwoliły pogłębić specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy funkcjonalnej. To spotkanie miało także wymiar osobistych refleksji i przeżyć, aby szerzej spojrzeć na problemy współczesnej rodziny; na naszą rolę
w kształtowaniu wsparcia i  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;
w codziennej pracy z rodzicami; z rodziną zagrożoną wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym.W ramach spotkanie odbyła się krótka prezentacja placówki i zaburzeń zachowania w kontekście niedostosowania społecznego.  Środowisko wychowanek przedstawił i scharakteryzował pedagog Marian Pietrusiak – wieloletni dyrektor ośrodka.

O zaburzeniach zachowania i ich przejawach – na podstawie bieżących obserwacji i diagnoz prowadzonych w Ośrodku,  opowiadała nam Wanda Masalska – Szymanek – psycholog. Mogliśmy poznać efekty pracy wychowawczej metodą dramy; stosowane programy indywidualne
i współczesne problemy procesu resocjalizacji w odniesieniu
do uzależnienia dopalaczami i wpływu środowiska na postawy podopiecznych.

 

Nauczyciele i pedagodzy  doskonalą swój warsztat

7 grudnia 2017 roku pedagodzy  szkół powiatu starogardzkiego spotkali się w Szkole Podstawowej w Lubichowie na kolejnych warsztatach, aby wspólnie omówić konstruowanie i ewaluację programu w zakresie zdań profilaktyczno – wychowawczych szkoły. Gospodarzem spotkania była pani dyrektor Justyna Kacała. Zadaniem szkoły jest wychowanie dla wartości – wspomina w swojej prelekcji Jacek Szczech pedagog szkolny i nauczyciel języka polskiego. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Stąd też połączenie w jeden dokument programu wychowawczego i programu profilaktyki ma wskazać na istotną rolę szkoły w procesie wychowania – wspomagania rodziny
w harmonijnym rozwoju dziecka.

Odnosząc się do przedstawionej propozycji gospodarzy Bernadeta Grunwald – dyrektorka naszej Poradni ,  podkreśla walory programu, którego treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz zadania profilaktyczne są dostosowane do ich potrzeb i ich rodziców;  przygotowane na podstawie aktualnej diagnozy problemów występujących w danym środowisku, w konkretnej społeczności szkolnej. Uwzględnia
w nim potrzeby środowiska, np. utrwalania tradycji kulturowych regionu i rodziny, oczekiwań społeczności lokalnej i rodziców wobec szkoły. Zadania wychowawcze szkoły powstają z ważnym głosem rodziców, którzy dla niej są najważniejszymi partnerami, a szkoła dla nich. Każda szkoła ma zachowaną autonomię w kształtowaniu własnego programu w porozumieniu z rodzicami.

W Szkole Podstawowej w Bobowie natomiast Rada Pedagogiczna 6 grudnia 2017 roku  odbyła szkolenie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podobne szkolenia dla Rady Pedagogicznej odbyły się także w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Starogardzie Gdańskim, w Jabłowie  i  Suminie.

 

Szkolenia dla dyrektorów

Spotkanie sieci  dyrektorów szkół  29 listopada 2017 roku w Czarnej Wodzie spotkał się Zespól Samokształceniowy Dyrektorów Szkół Powiatu Starogardzkiego Pomorskiej Sieci Dyrektorów Szkół, którego liderem jest od kilkunastu lat dyrektor Henryk Lipski ze Szkoły Podstawowej w Szlachcie.  To drugie spotkanie w ramach  ze starogardzka poradnią. Tematyka spotkania: Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w roku szkolnym 2017/2018 — w odniesieniu do zmian prawa oświatowego oraz zagadnienia  organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dyrektorki przedszkoli powiatu starogardzkiego spotkały się w starogardzkiej „Bajeczce”.
24 października 2017 roku w Miejskim Publicznym Przedszkolu Nr 8 Bajeczka w Starogardzie Gdańskim odbyło się kolejne spotkanie zespołu wsparcia dyrektorek przedszkoli powiatu starogardzkiego z udziałem st. wizytatora DKO w Tczewie Beaty Andrzejewskiej,  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Urszuli Osowskiej oraz przedstawiciela UM— Agnieszki Buczyńskiej, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.

Tematyka szkoleniowego spotkania dotyczyła zmian w zasadach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolu oraz sytuacji wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Omówiono także obszary  współpracy przedszkola ze służbami socjalnym w zakresie wsparcia rodziny w wychowaniu i opieki małego dziecka mając na uwadze sytuacje społeczną rodziców.

Wybrano lidera Zespołu, którym została Zofia Czerwińska, dyrektorka  Starogardzkiej „Bajeczki”.