Nauczyciele i pedagodzy  doskonalą swój warsztat

7 grudnia 2017 roku pedagodzy  szkół powiatu starogardzkiego spotkali się w Szkole Podstawowej w Lubichowie na kolejnych warsztatach, aby wspólnie omówić konstruowanie i ewaluację programu w zakresie zdań profilaktyczno – wychowawczych szkoły. Gospodarzem spotkania była pani dyrektor Justyna Kacała. Zadaniem szkoły jest wychowanie dla wartości – wspomina w swojej prelekcji Jacek Szczech pedagog szkolny i nauczyciel języka polskiego. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Stąd też połączenie w jeden dokument programu wychowawczego i programu profilaktyki ma wskazać na istotną rolę szkoły w procesie wychowania – wspomagania rodziny
w harmonijnym rozwoju dziecka.

Odnosząc się do przedstawionej propozycji gospodarzy Bernadeta Grunwald – dyrektorka naszej Poradni ,  podkreśla walory programu, którego treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz zadania profilaktyczne są dostosowane do ich potrzeb i ich rodziców;  przygotowane na podstawie aktualnej diagnozy problemów występujących w danym środowisku, w konkretnej społeczności szkolnej. Uwzględnia
w nim potrzeby środowiska, np. utrwalania tradycji kulturowych regionu i rodziny, oczekiwań społeczności lokalnej i rodziców wobec szkoły. Zadania wychowawcze szkoły powstają z ważnym głosem rodziców, którzy dla niej są najważniejszymi partnerami, a szkoła dla nich. Każda szkoła ma zachowaną autonomię w kształtowaniu własnego programu w porozumieniu z rodzicami.

W Szkole Podstawowej w Bobowie natomiast Rada Pedagogiczna 6 grudnia 2017 roku  odbyła szkolenie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podobne szkolenia dla Rady Pedagogicznej odbyły się także w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Starogardzie Gdańskim, w Jabłowie  i  Su-minie.