Zajęcia rozwijające mowę

Zajęcia rozwijające mowę „Moje dziecko nie mówi”

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 3,4,5 lat o prawidłowym rozwoju intelektualnym (przedział normy wiekowej) i emocjonalno – społecznym, u których diagnozuje się opóźniony rozwój mowy lub znaczne wady wymowy utrudniające dzieciom efektywne porozumiewanie się z otoczeniem.


Program zakłada bezpośrednią pomoc niesioną dziecku i jego rodzicom w zakresie stymulowania zdolności komunikacyjnych, całościowego rozwoju psychoruchowego oraz rozwoju emocjonalno-społecznego. Przewiduje dostosowywanie metod i form pracy z uwzględnieniem wieku uczestników oraz ich bieżących potrzeb rozwojowych i możliwości. Zajęcia zakładają współpracuję z rodzicami i opiekunami w celu włączenia ich we wspólne działania na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci oraz edukację odnośnie problemów dzieci i metod zaradczych.CELE zajęć:

 • Stymulowanie rozwoju świadomości własnego ciała i jego możliwości ruchowych.
 • Stymulowanie możliwości podejmowania świadomej aktywności ruchowej.
 • Stymulowanie orientacji w przestrzeni.
 • Stymulowanie rozwoju społecznego i tworzenia interakcji społecznych w kontekście społecznej komunikacji.
 • Stymulowanie rozwoju emocjonalnego.
 • Stymulowanie gotowości komunikacyjnej i naturalnych przejawów komunikacyjnych (spontaniczna wokalizacja, wyrazy dźwiękonaśladowcze).
 • Pobudzanie i stymulowanie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej.
 • Rozwijanie zdolności w zakresie motoryki i dużej i małej.
 • Stymulowanie i rozwijanie otwartości, pomysłowości, pobudzanie wyobraźni i kreatywności myślenia.
 • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi.
 • Angażowanie rodziców do świadomej współpracy i współdziałania na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci.