Wizyta studyjna w Kwidzynie

W piątek 15 grudnia 2017 r. nauczyciele naszej  Poradni  odwiedzili podopieczne Ośrodka dla dziewcząt w Kwidzynie. Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie to niezwykłe doświadczenie, które pozwoliło poznać trudną pracę nauczycieli i wychowawców,  ale także losy wychowanek i ich złożoną sytuacje rodzinną. Doświadczenia Ośrodka w procesie rewalidacji i pracy z młodzieżą, która potrzebuje szczególnego wsparcia i pomocy pozwoliły pogłębić specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy funkcjonalnej. To spotkanie miało także wymiar osobistych refleksji i przeżyć, aby szerzej spojrzeć na problemy współczesnej rodziny; na naszą rolę w kształ-towaniu wsparcia i  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;
w codziennej pracy z rodzicami; z rodziną zagrożoną wykluczeniem i nie -dostosowaniem społecznym.W ramach spotkanie odbyła się krótka prezentacja placówki i zaburzeń zachowania w kontekście niedostosowania społecznego.  Środowisko wychowanek przedstawił i scharakteryzował pedagog Marian Pietrusiak – wieloletni dyrektor ośrodka.

O zaburzeniach zachowania i ich przejawach – na podstawie bieżących obserwacji i diagnoz prowadzonych          w Ośrodku,  opowiadała nam Wanda Masalska – Szymanek – psycholog. Mogliśmy poznać efekty pracy wychowawczej metodą dramy; stosowane programy indywidualne
i współczesne problemy procesu resocjalizacji w odniesieniu
do uzależnienia dopalaczami i wpływu środowiska na postawy podopiecznych.

Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Annie Jankowskiej za pomoc
w organizacji szkolenia, życzliwość i wsparcie.
Dziękujemy też za okazane serce i dobroć swoim wychowankom.
To piękny dar Waszych Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników. 

Życzymy powodzenia w planach w  doskonaleniu pracy Ośrodka
i oczekiwanych efektów pracy wychowawczej.

O wuzycie także na stronie MOW:http://www.mowkwidzyn.pl/?/aktualnosci/pokaz/427/news.html

 

 

Nauczyciele i pedagodzy  doskonalą swój warsztat

7 grudnia 2017 roku pedagodzy  szkół powiatu starogardzkiego spotkali się w Szkole Podstawowej w Lubichowie na kolejnych warsztatach, aby wspólnie omówić konstruowanie i ewaluację programu w zakresie zdań profilaktyczno – wychowawczych szkoły. Gospodarzem spotkania była pani dyrektor Justyna Kacała. Zadaniem szkoły jest wychowanie dla wartości – wspomina w swojej prelekcji Jacek Szczech pedagog szkolny i nauczyciel języka polskiego. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Stąd też połączenie w jeden dokument programu wychowawczego i programu profilaktyki ma wskazać na istotną rolę szkoły w procesie wychowania – wspomagania rodziny
w harmonijnym rozwoju dziecka.

Odnosząc się do przedstawionej propozycji gospodarzy Bernadeta Grunwald – dyrektorka naszej Poradni ,  podkreśla walory programu, którego treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz zadania profilaktyczne są dostosowane do ich potrzeb i ich rodziców;  przygotowane na podstawie aktualnej diagnozy problemów występujących w danym środowisku, w konkretnej społeczności szkolnej. Uwzględnia
w nim potrzeby środowiska, np. utrwalania tradycji kulturowych regionu i rodziny, oczekiwań społeczności lokalnej i rodziców wobec szkoły. Zadania wychowawcze szkoły powstają z ważnym głosem rodziców, którzy dla niej są najważniejszymi partnerami, a szkoła dla nich. Każda szkoła ma zachowaną autonomię w kształtowaniu własnego programu w porozumieniu z rodzicami.

W Szkole Podstawowej w Bobowie natomiast Rada Pedagogiczna 6 grudnia 2017 roku  odbyła szkolenie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podobne szkolenia dla Rady Pedagogicznej odbyły się także w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Starogardzie Gdańskim, w Jabłowie  i  Su-minie.