Dokumenty do pobrania

Ważne informacje

  • Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim jest dobrowolne i nieodpłatne.

  • Do wniosku należy dołączyć aktualną opinię od nauczyciela oraz (w przypadku posiadania) wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub lekarskich

  • Termin wizyty w Poradni zostanie ustalony telefonicznie
    lub w uzasadnionych przypadkach zawiadomienie o terminie badania zostanie przekazane  za pośrednictwem przedszkola/szkoły lub przesłane pocztą.

    W przypadku zmiany numeru telefonu kontaktowego, należy o tym poinformować Poradnię.

  • W przypadku niestawienia się z dzieckiem w wyznaczonym terminie (bez wcześniejszego powiadomienia),wniosek nie zostanie rozpatrzony i jest to równoznaczne z rezygnacją z dalszej diagnozy.

  • W celu otrzymania opinii po zakończonej diagnozie dziecka w Poradni należy złożyć oddzielny wniosek o wydanie opinii w Sekretariacie Poradni.