Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że zgodnie ze wskazaniami MEN i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów naszej Poradni przywraca się w części pracę stacjonarną z dniem 7 maja 2020 roku.

Praca ta dotyczy diagnozy dla dzieci i uczniów na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów, dorosłego ucznia) ubiegających się o wydanie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  (niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim),
 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

oraz opinii

 • w kierunku określenia gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I,
 • wcześniejszego przyjęcia nauki dziecka do szkole podstawowej,
 • spełnianiu przez dziecko lub ucznia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • przyjęcia ucznia w szkole podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy.

Ponadto w formie pracy zdalnej prowadzone będą terapie i konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Wnioski rodziców o badanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w kierunku dysleksji rozwojowej, dostosowania wymagań oraz diagnozy rozpoczęte, będą kontynuowane w późniejszym terminie.

Korzystanie z form wsparcia bezpośredniego określa niżej umieszczona procedura.