Informacja o zakresie ochrony danych osobowych

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO-  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna ul. Grunwaldzka 28 83-200 Starogard Gdański

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy   prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony  Danych Osobowych pod adres

iod.mc@uslugirodo.eu

adres pocztowy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Grunwaldzka 28
83-200 Starogard Gdański

kontakt telefoniczny: 519-375-959

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do:  

 • przeprowadzenia diagnoz psychologicznych, pedagogicznych oraz logopedycznych oraz do wydania opinii po ww. diagnozach,
 • przeprowadzenia konsultacji z rodzicem lub opiekunem prawnym,
 • zakwalifikowania na oferowane przez Poradnię terapie indywidualne lub grupowe, a także  do wszelkich innych zadań związanych z prowadzoną działalnością Poradni, które oferowane są rodzicom, opiekunom prawnym oraz dzieciom.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

 • Ustawa Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na    Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Starogardzie Gdańskim w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby.

 • dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych,
 • dane sensytywne – w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu
  o obowiązujące regulacje prawne.

W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatna do każdego celu,  będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w ww. przepisach.

Gwarantujemy spełnienie  Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych-RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia , prawo do sprzeciwu. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Od 25.05.2018r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod tym samym adresem.

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi  prawnie na żądanie określonych organów.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki i archiwizacji, wynikający
z JRWA zatwierdzonego przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

będziemy przechowywać dane przez okres, w którym  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nie przetwarzamy Państwa danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa.