Informacja i materiały z Konferecji ORE Dzieci KODA

17 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. „KODA – słyszące dzieci niesłyszących rodziców – inność nierozpoznana”.

To pierwsze spotkanie i próba objęcia zagadnienia w sposób kompleksowy z udziałem specjalistów szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i instytucji wspomagających rodzinę. Potrzeby dziecka słyszącego w rodzinie niesłyszących rodziców to w Polsce problem wciąż wymagający badań. Pilną potrzebą jest określenia zadań wspomagania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej przede wszystkim dla szkoły – na poziomie kształcenia wczesnoszkolnego oraz edukacji  przedszkolnej.

Dzieci KODA to faktycznie uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podobnie jak dzieci dwujęzyczne i dwukulturowe. Jak dotąd nie uznaje się ich za takie w polskiej edukacji. Inicjatywa  Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji spotkała się z dużym uznaniem. Brakuje pełnej wiedzy i niezbędnych informacji dla nauczycieli i wychowawców o istocie problemu. 90% małżeństw Głuchych ma słyszące dzieci.
To one są dla nich podporą i wsparciem. Zmuszone są przez tę sytuację „szybko dorastać” i przyjmować na siebie odpowiedzialne role dorosłych. Już czterolatki występują w roli tłumacza. Dziecko wzrasta wciąż w nieznanej społeczności słyszących kulturze Głuchych – w ich świecie z językiem migowym, który dla nich jest pierwszy. Dziecko KODA staję się przewodnikiem i rzecznikiem rodziców. Czują się za wcześnie odpowiedzialne za sprawy rodzinne. Przyjmują na siebie rolę bufora chroniąc swoich rodziców przed dyskryminacją, poniżeniem i brakiem zrozumienia.
„Mały dorosły” spotyka się z problemami w szkole. Brak właściwej komunikacji między rodzicami a nauczycielem stawiają tych uczniów w trudniejszej sytuacji. Mogą mieć problemy z czytaniem i nauką języka polskiego. Złożone problemy społeczne i psychologiczne dziecka KODA były przedmiotem spotkania.
Prezes Stowarzyszenia „CODA Polska. Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice” dr Małgorzata Czajkowska-Kisiel (dziecko KODA) z Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego (założyciela Instytutu) przedstawiła zagadnienia dwukulturowości i dwujęzyczności.
Dr Dominika Wiśniewska  – niesłysząca, z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia prof. Marii Grzegorzewskiej przedstawiła zebranym psychologiczne następstwa bycia dzieckiem słyszącym rodziców głuchych. Zagadnienia dotyczące dziecka KODA w aspekcie Specjalnym Potrzeb Edukacyjnych omówiła dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy. Beata Kamińska-Suchanek i Ewa Wajdor  – z zespołu interwencyjnego Stowarzyszenia CODA Polska  przybliżyły problemy edukacyjne i społeczne KODA.

inne